Kullanıcılarımızın kişisel verilerini güvence altına almak, Kalipciyiz.com’un sunduğu hizmetin en önemli bileşenlerinden biridir. Kalipciyiz.com’un hizmet kalitesi standartlarına ek olarak, özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlükler ile kişisel verilerin güvenliği artık kanunen de güvence altında.

Kalipciyiz.com olarak sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

İşbu Bilgilendirme’nin amacı, Kalipciyiz.com tarafından yönetilmekte olan https://www.kalipciyiz.com/ adresinde yer alan internet sitesinin kullanımı sırasında elde edilen ve üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Kalipciyiz.com işbu Bilgilendirme hükümlerini dilediği zaman site üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Kalipciyiz.com yaptığı güncelleme ve değişiklikler site yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Veri Sorumlusu

07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sitemiz Kalipciyiz.com veri Sorumlusu Sıfatına sahiptir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu olarak Kalipciyiz.com tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Toplanan Kişisel Veriler

Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adresi, e-posta adresi, fatura bilgileri.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Nüfus gibi belgelerde bulunan bilgiler, verilen hizmet kapsamında gerekli olabilecek bilgiler.

Görsel ve İşitsel Veri: Fotoğraf, ses kayıtları, hizmete ilişkin fotoğraflar.

Kullanım Verileri: Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kalipciyiz.com veya Çağrı Merkezlerini arama nedenleriniz, ses kayıtları, incelenen hizmet teklifleri, son ziyaret tarihi, ziyaret edilen internet siteleri, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri sorunlar.

Müşteri ve/veya teklif alan olarak talep ettiğiniz işlerin gerçekleştirilebilmesi ve size uygun hizmetin sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan kişisel verileriniz; web sitelerimiz üzerinden yapılmış olan dijital başvurular, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi gibi kanallar aracılığıyla toplanmakta olup yasal süreler ve şartlar kapsamında saklanmaktadır. Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında Kalipciyiz.com ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet verileri başka bir ülkede depolanabilir ve işbu Bilgilendirme’deki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir. İşbu Bilgilendirme kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde iş sahibini ve muhatabını belirlemek üzere kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, talep edilen hizmet türüne göre işe ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin toplanması, işe ait aksiyonların alınabilmesi, ödemelere ilişkin olası sorunların haber verilmesi, çıkacak olan sorunlara karşı gerekli süreçlerin yürütülmesine destek olunması, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve aramızdaki sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, sizlere daha iyi bir hizmet sağlamak, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek, rızanız olması halinde ürün/hizmet/reklam/kampanyalar hakkında haber verilebilmesi ve size özel kampanya ve faydalar hazırlayabilmesi ve kullandırılabilmesi, memnuniyetinizi ölçebilmek için anket yapılabilmesi, çağrı merkezi hizmetlerinin sunulabilmesi ve faaliyetlerimizi geliştirmek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir.

Kalipciyiz.com ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler ile yasal düzenlemelerden doğan yükümlülükler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için Kalipciyiz.com tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri ifa etme, hak tesis etme, hakları koruma, ticari ve hukuki değerlendirme süreçlerini yürütme, hukuki ve ticari risk analizleri yapma, hukuki uyum sürecini yürütme, mali işleri yürütme, yasal gereklilikleri yerine getirme, yetkili kurum, kuruluş ve mercilerin kararlarını yerine getirme, taleplerini cevaplama, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Bu bilgiler ekiplerimiz, çözüm ortaklarımız, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, iş ortaklarımız, denetim şirketleri, sigorta şirketleri, elektronik ileti gönderimi sağlayıcı firmaları, sözleşme belgelerin ulaştırılabilmesi için posta ve kargo şirketleri, gerekli olduğu durumda ve ölçüde avukatları ile veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

Ayrıca, ilgili bilgiler 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla doğrudan Kalipciyiz.com veya yüklenici firma/ekip tarafından ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile işbu Bilgilendirme’de belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.

Kalipciyiz.com kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

Kalipciyiz.com, toplanan kişisel verileri, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve kanuni zamanaşımı süresince saklayacaktır.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

Kalipciyiz.com, kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir.

Kalipciyiz.com, elde ettiği kişisel verileri işbu Bilgilendirme ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Kalipciyiz.com, işbu Bilgilendirme uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet etmeleri için gerekli uyarı ve denetim faaliyetlerini icra edeceğini beyan eder.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde Kalipciyiz.com, link verilen uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi Kapsamında Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kalipciyiz.com’a iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usül ve Esasları Hakkında Tebliği’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Bu kapsamda dilediğiniz zaman Kanunun 11. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz.

Buna göre kişisel verisi işlenen müşterilerimiz;

  • Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme
  • İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal yükümlülük sürelerinin sona ermesi halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
  • Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme, haklarına sahiptirler.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Kalipciyiz.com iletişim noter vasıtasıyla adresine kayıtlı elektronik posta olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

Kalipciyiz.com cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir